For more on Cheyney University, visit: www.cheyney.edu