• Philadelphia Zoo Celebrates Amani The Gorilla's BirthdayThe zoo celebrated Amani's third birthday.