EXCLUSIVE: Boston Marathon Survivor Speaks Out

Dray Clark spoke exclusively to a man who ran in the Boston Marathon.