Zakiya Smith

SchoolBus

A 20-Something Advisor For Higher Education

Zakiya Smith, 27, is now a senior White House advisor on higher education

03/12/2012